Barwanietz Bezerédy Melinda

Bezerédy Melinda grafikusművésznő alkotásait jól ismerik mind második hazájában, mind Olaszországban, Firenzében és Milánóban, azonban itthon mégis ritkán láthatóak művei és keveset tudunk magáról az alkotóról is. Éppen ezért megnyitóm első részében őt idézem, személyes vallomásának néhány részletét:
„Gyermekkoromban minden álmom volt balett táncos nőnek lenni, sajnos nem valósulhatott meg, így azzal vigasztaltam magam, hogy minden szabad időmet rajzolással töltöttem, titokban. Édesapám ellene volt hogy művésztársaságban legyek....nem is támogatott, semmi segítséget nem kaptam. Az emberek, érzelmeik és gondolataik érdekeltek inkább...és minden ceruza, szén, vagy kréta, ami kézzel fogható. Szeretem a festészetet, de nem vonzott engem annyira, mint a grafikai alkotások talán azért is, mert Èdesanyám csak grafikai alkotásokat vásárolt a művészektől...Èdesapám is szerette a ceruzát, hiszen sok sok tervet készített, a ceruza mindig a kezében volt....
Tanulmányaim során igen sok modellt, objektet, geometriai vonalakat mintáztunk, igen szigorú szabályokkal, de legfőképp arra neveltek minket, hogy saját, egyéni technikát fejlesszünk ki, mert csak így tudunk művészetet alkotni. Büszke és hálás vagyok, főleg a tanárnőmnek, aki Henry Moornak volt a tanítványa..”
Bezerédy graphic artist Melinda works well versed in both the second homeland and in Italy, in Florence and Milan, but at home they are rarely seen and little known works by the creator himself well. That is why I quote the first part Opens her personal testimony of some of the details:
"It was my childhood dream every ballet dancer to be, unfortunately, did not come true, so he consoled myself that I spent all my free time drawing and secret. My father was against company to become an artist .... not supported, I did not get nothing to help. The people more interested in their thoughts and feelings ... and every pencil, charcoal or chalk, which is tangible. I love painting, but did not attract me as much as the graphic works perhaps also because his mother just purchased the works of graphic artists ... father also loved the stylus, as many made many plans, the pencil was still in the hands ... .
During my studies a lot of models, objects, geometric lines modeled very strict rules, but most of us were brought up to their own individual techniques develop, because the only way to create art. I am proud and grateful, especially professor of mine, who was a disciple of Henry Moore .. "
„nagy lelkesedéssel, izgalommal készítem design virágaimat,...sosem tudom, hogy milyenre sikerül, talányos kérdés nekem is. Fehér teljesen sima karton az asztalomon, kezemben a kréta, amit a papíron fektetek, majd hirtelen lendülettel csúsztatom, és jön a második lendület, vele a kérdés is, hogy melyik szögből induljak és hogyan fókuszáljak.....és persze mindez intuicio kérdése is és egyben találós kérdés és talányos is, hogy a kettő lendület vajon egymásba illeszkedik-e???
Ha igen, akkor szerencsém van, bár sokszor a harmadik lendülettel rontom el, mert megszakad, vagy megtörik a vonalvezetés! Ám mégis az utolsó lépés a legfontosabb és a legnehezebb, mert ez dönti el, hogyan lesz a részletekből egész, egy egyedi és érdekes alkotás. Virág-design-képeim funkcióba helyezettek, célom, hogy illeszkedjenek egy modern otthonba, hogy egy kis tér dimenziójának megfeleljenek, mégis egy dinamikus, ugyanakkor harmonikus eleganciát ébresszenek. Potréimról szólva, elsősorban érzelmeim, gondolataim, fantáziám alapján dolgozom.... nem célom a kidolgozottsággal agyongyötörni egy arcot, hanem a belső érzelmeket, a lelkivilágot hangsúlyozni!
"Great enthusiasm, excitement prepare design my flowers ... you never know which ones to succeed, puzzling question for me. White cardboard completely flat on my desk, my hand on the chalk, which are laid on the paper, and then suddenly swing sliding, and the second is momentum, with the question as to which of view, and I start to focus ..... and of course it is a matter of intuition and at the same time and enigmatic riddle is that the momentum these two would fit into each other ???
If so, then I'm lucky, though often spoil the momentum in the third, it is lost, broken or in lines! But it is the last step is the most important and the most difficult, because it determines how it will be in the details, you can write a whole, is a unique and interesting artwork. Floral-design function runners up my pictures, my goal is to fit into a modern home to a small dimension of space to meet, but a dynamic, yet wake harmonious elegance. Potréimról speaking, I work primarily on the basis of feelings, thoughts, fantasies .... My goal is not the elaborateness agyongyötörni a face, but the inner feelings, to emphasize the spiritual world!