Máté Zsuzsa - Képgondoló/ picturethinking

Fordító
-Dr. Susanna Máté theorist of Tennessee, University of Szeged, Faculty of Teacher Education, the Institute of Adult Education teaching as a college professor. Twenty years experience in art, philosophy, aesthetics, history, literature, aesthetics and reception-aesthetics, scientific and theoretical level. 5 separate books on these subjects and more than one hundred and sixty times a study published in the national and international conferences.
-In the last two years, not only in the inclusion and the creative process, the nature of thinking and Irish, not only exhibition openings lasts, but you can experience it in an artistic kind of work diverse world, thanks to inspiration Jéga Szabo László Tamás.Úgy that, quoting Matthew Zsuzsa words that "Any creative process, whether scientific or artistic character, writing a book or a painting is born - the process of creation itself.
The artist gets her off every day from a special place at the late state where all disappears and nothing else exists but you and the joy of the creation process. Thus, any realization of CREATION - a gift to my soul. For me, the process of creation on the one hand a very intense, emotional and mood state, on the other hand, a strong intellect and intellect appropriate search process.
-Finally, immeasurable joy érzettel am is when the work my be displayed and also expressed the idea and the observer intellect tax impact and aesthetic experience combined. "Herein issued" prayer "in his paintings in Szeged in the" Downtown living pictures "exhibit and the "Central Time EUROPIA" cultural magazine (2008/novemberi number) can be seen in photo copy of the cover page.
-A "prayer" and "Prayer" in oil paintings of human transcendence immanent in the orientation show, Heaven and Earth encounters in the merger of. Experimental and self-forming, "image-think" for the view itself. Thus, the content of philosophical thought is not verbal, but also seeks to visualize, as it is the "Earth Spirit" in olajfestményén and "Beginning and End" in tűzzománcán. The latter is worth highlighting the diverse cultures we have observed, including the Egyptian, Greek and Christian symbolism to connect a whole. It can consider looking at the "beginning and end" unit, and the fact that what is hiding their identity, how it flows through one another and what can post this thought, this is our connectedness.
"Only a blue flower ..." large oil painting, nothing else wants to be like a blue flower that is both grants (six) ja mind Novalis poem, or a 70s hit Elijah.
-The "Hermit" non-figurative and figurative oil paintings on the border of an old tree and the white-bearded hermit-haired high contrast, forming a harmonious whole. The "Secrets of Old-time" oil painting of a combination of concrete and symbolic thought.
His works can be seen, the "Contemporary Artists 'works' in the menu, commentary can be: a registered user,-to inquire:" Contact "menu item possible.

-Dr. Máté Zsuzsanna esztéta A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, a Felnőttképzési Intézetben oktat főiskolai tanárként. Húsz éve foglalkozik művészetfilozófiával, esztétikatörténettel, irodalomesztétikával és befogadás-esztétikával, tudományos és elméleti szinten. E témakörökben 5 önálló könyve és több mint száz tanulmánya jelent meg valamint hatvan alkalommal adott elő hazai és nemzetközi konferenciákon.
-Az elmúlt két évben már nemcsak a befogadás és az alkotófolyamat jellemzőiről gondolkodik s ír, nemcsak kiállítás-megnyitókat tart, hanem maga is átéli a művészi jellegű alkotás sokszínű világát, köszönhetően inspirálójának, Jéga Szabó Lászlónak.Úgy véli, idézve Máté Zsuzsa szavait, hogy "bármilyen alkotófolyamat, legyen az tudományos vagy művészi jellegű, egy könyv megírása vagy egy festmény megszületése - maga a Teremtés folyamata.
Kimozdítja az alkotót a mindennapokból, egy különleges, szinte időntúli állapotba helyezi, ahol megszűnik minden és semmi más nem létezik, csak maga a létrehozás folyamata és öröme. Így bármilyen ALKOTÁS megvalósulása – egy ajándék a lelkemnek. Számomra az alkotás folyamata egyrészről egy igen intenzív, érzelmi és hangulati állapot, másrészről hangsúlyozottan értelemkereső és értelemtaláló folyamat.
-Végül mérhetetlen örömérzettel tölt el az, amikor az alkotásomban megjelenítődik és egyben kifejezésre jut a Gondolat és az a szemlélőben értelemadó hatással bír és esztétikai élménnyel párosul .”Az itt kiállított "Fohász" című festménye Szegeden az "Alsóvárosi életképek" kiállításra készült és a "Central Europien Time" kulturális folyóirat (2008/novemberi szám) borítólapján is látható fotómásolata.
-A "Fohász" és az "Ima" című olajfestmények az ember transzcendenciára irányultságát immanens módon jelenítik meg, Ég és Föld találkozásában, összeolvadásában. Kísérletező és autodidakta alkotónak, „kép-gondoló”-nak véli magát. Így a filozófiai tartalmú gondolatnak nem a verbális, hanem a képi megjelenítésére törekszik, ahogy ez látható a "Föld szelleme" című olajfestményén és a "Kezdet és vég" című tűzzománcán. Ez utóbbit kiemelve érdemes megfigyelnünk a különböző kultúrák, így az egyiptomi, a görög és a kereszténység szimbolikájának az összekapcsolását egy Egésszé. Ezt szemlélve elgondolkodhatunk a "Kezdet és Vég" egységén, és azon, hogy miben rejtőzik azonosságuk, hogyan folyik át egyik a másikba és mit üzenhet ez a Gondolat, ez az összekapcsoltság számunkra.
A "Csak egy kék színű virág..." nagyméretű olajfestménye semmi más nem akar lenni, mint egy kék színű virág, mely egyszerre juttat(hat)ja eszünkbe Novalis versét, vagy a 70-es évek Illés slágerét.
-dsaA "Remete" olajfestménye a figuratív és nonfiguratív határán egy öreg fa és a fehér szakállú, hajú remetének kontrasztos megjelenítése, egy harmónikus egészet képezve. A "Régi idők titkai" olajfestmény a konkrét és a szimbolikus gondolat ötvözete.
-Alkotásai láthatók:a "Művésztársak alkotásai" menü-ben,-kommentálható:regisztrált felhasználóként,-érdeklődni:a "Kapcsolat" menüpontban lehetséges.